Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170 ( โทร 0-4415-1817 ต่อ 0,102 , โทรสาร 0-4415-1825 )  
 
 
     
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 บทบาทหน้าที่
 ติดต่อ อบต.
 ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 การจัดตั้งศูนย์รับร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
 โครงสร้างบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด อบต.
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานกองการศึกษา
งานควบคุมภายใน
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ระบบการบริการ E-Service
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
 งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 งานการเงินและบัญชี
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 งานกองการศึกษา
 งานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
 คู่มือการปฎิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 แนะนำการชำระภาษี
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานติดตามผลดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายก อบต.
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  35.168.62.171   
 
พิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
   
 
 
 
[ 23-09-2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว   ประกาศผู้ชนะราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
[ 10-07-2563] รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3  
[ 26-05-2563] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว   เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส3) ประจำปร พ.ศ.2563 บัญชีแนบท้ายประกาศ6 บัญชีแนบท้ายประกา7 บัญชีแนบท้ายประกาศ8 
[ 26-05-2563] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว   เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส3) ประจำปร พ.ศ.2563 บัญชีแนบท้ายประกาศ3 บัญชีแนบท้ายประกาศ4 บัญชีแนบท้ายประกาศ5 
[ 26-05-2563] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว   เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส3) ประจำปร พ.ศ.2563 บัญชีแนบท้ายประกาศ1 บัญชีแนบท้ายประกาศ2 
 
 
 
[ 03-08-2563] ทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยกเลิกข้อบัญญัติ อบต.เกาะแก้ว   ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกข้อบัญญัติ 
[ 26-06-2563] สิทธิคนพิการ  
[ 15-05-2563] การเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพและสิทธิผู้สูงอายุ  
[ 23-04-2563] สำรวจข้อมูลตรวจเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสเพื่อของบช่วยเหลือ  
[ 17-04-2563] กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2563  
 
 
 
 
[ 03-09-2563] ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริม ...   ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคา ร่างขอบเขตของงาน TOR บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
[ 05-05-2563] ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม โครงสร้างถนนดินซีเมนต์ ...   ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ2 
[ 05-05-2563] ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม โครงสร้างถนนดินซีเมนต์ ...   ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ2 
[ 05-05-2563] ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างถนนดินซีเมนต์ผ ...   ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ2 
[ 22-11-2562] ประกาศราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สังกัด สพฐ.   ไฟล์แนบ TOR 
 
 
 
[ 25-06-2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด(สพฐ.) ภาคเรียนที่ 1/ ...   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา 
[ 17-06-2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล็กสร้างปัญญา (ตามโครงการส่งเ ...   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา 
[ 17-06-2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก (ซอยพัฒนาบ้านแต้) หม ...   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา 
[ 17-06-2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก (ซอยพัฒนาเกษตร) หมู่ ...   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา 
[ 12-06-2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยพัฒนา ๕) หม ...   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
  [ 20-10-2563 ]แจ้งปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยจากเดิมเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2563 (4 ปี) เป็นเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2564 (5 ปี)
  [ 20-10-2563 ]แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
  [ 19-10-2563 ]การจัดทำข้อเสนอแผนโครงการ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค
  [ 19-10-2563 ]การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 19-10-2563 ]แนวทางปฏิบัติกรณีการแจ้งรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 
 
 
 
 
 
    อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ... [prasert]   (อ่าน : 7/ ตอบ : 0)
    ช่องทางติดต่อ อบต.เกาะแก้ว เพิ่มเติม... [นายประเสริฐ นามนุ]   (อ่าน : 34/ ตอบ : 0)
 
 
 
 
 
 
โครงการรณรงค์และป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคระบาด ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2
โครงการรณรงค์และป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคระบาด ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  12  สิงหา
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
โครงการรณรงค์และป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคระบาด
โครงการรณรงค์และป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคระบาด
ประชุมประชาคมตำบล พ.ศ.2563
ประชุมประชาคมตำบล พ.ศ.2563
ยกย่องเชิดชูประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุ
ยกย่องเชิดชูประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุ
 
 
 
สวนสาธารณะ
สวนสาธารณะ
 
อ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว
อ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว
 
ปราสาทวัดบ้านโพธิ์ศรีธาตุ
ปราสาทวัดบ้านโพธิ์ศรีธาตุ
 
   
ข้าวอินทรีย์
ข้าวอินทรีย์
 
 
โทรศัพท์ 0-4415-1817 , โทรสาร 0-4415-1825


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.