Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170 ( โทร 0-4415-1817 ต่อ 0,102 , โทรสาร 0-4415-1825 )  
 
 
     
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 บทบาทหน้าที่
 ติดต่อ อบต.
 ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 การจัดตั้งศูนย์รับร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
 โครงสร้างบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด อบต.
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานกองการศึกษา
งานควบคุมภายใน
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ระบบการบริการ E-Service
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
 งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 งานการเงินและบัญชี
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 งานกองการศึกษา
 งานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
 คู่มือการปฎิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 แนะนำการชำระภาษี
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานติดตามผลดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายก อบต.
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  35.168.62.171   
 
เธ เธฒเธžเธเธดเธˆเธเธฃเธฃเธก
______________________________________________________________________________________________
โครงการรณรงค์และป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคระบาด ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2
โครงการรณรงค์และป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคระบาด ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา 
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
โครงการรณรงค์และป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคระบาด
โครงการรณรงค์และป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคระบาด 
ประชุมประชาคมตำบล พ.ศ.2563
ประชุมประชาคมตำบล พ.ศ.2563 
ยกย่องเชิดชูประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุ
ยกย่องเชิดชูประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุ 
โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
โครงการ อบต.ยิ้ม ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการ อบต.ยิ้ม ประจำปีงบประมาณ 2563 
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 23 ตุลาคม 2562
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 23 ตุลาคม 2562  
ประชุมดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562
ประชุมดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562 
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกาะแก้ว ประจำปี 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกาะแก้ว ประจำปี 2562 
ขอรับงบช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
ขอรับงบช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 
ตรวจเยี่ยมสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการที่เดินทางเร่ร่อน ประจำปีงบประมาณ 2562
ตรวจเยี่ยมสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการที่เดินทางเร่ร่อน ประจำปีงบประมาณ 2562 
สำรวจช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส/ผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2562
สำรวจช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส/ผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2562 
โครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 
โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์
โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ 
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 
โครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 
ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563
ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 
โครงการรณรงค์และป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563
โครงการรณรงค์และป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี 
โครงการปลูกยางนาเฉลิมพระเกียรติ
โครงการปลูกยางนาเฉลิมพระเกียรติ  
โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562 
กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ 2562
กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ 2562 
ประชาคมตำบล 2562
ประชาคมตำบล 2562 
อบต.สัญจร 2562
อบต.สัญจร 2562 
การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เพื่อของบซ่อมแซมบ้านจากเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์
ตรวจสอบข้อเท็จจริงช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เพื่อของบซ่อมแซมบ้านจากเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ 
การรับสมัครสมาชิกและการอบรมให้ความรู้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการจากชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสุรินทร์
การรับสมัครสมาชิกและการอบรมให้ความรู้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการจากชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสุรินทร์ 
การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพฯ
การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพฯ 
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. 
วันเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562
วันเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 
ประชุมคกก.พัฒนาฯ(รายงานติดตามฯหลังเข้าสภาฯ) พ.ศ. 2561
ประชุมคกก.พัฒนาฯ(รายงานติดตามฯหลังเข้าสภาฯ) พ.ศ. 2561 
โครงการ อบต.ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการ อบต.ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ร่วมพิธีการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2561
ร่วมพิธีการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2561 
โครงการวันวิสาขบูชา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการวันวิสาขบูชา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ประชุมคกก.ติดตามและประเมินผล (รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา) พ.ศ.2561
ประชุมคกก.ติดตามและประเมินผล (รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา) พ.ศ.2561 
ประชุมคกก.พัฒนาฯ(รายงานติดตามฯหลังเข้าสภาฯ) พ.ศ. 2560
ประชุมคกก.พัฒนาฯ(รายงานติดตามฯหลังเข้าสภาฯ) พ.ศ. 2560 
ประชุมคกก.ติดตามและประเมินผล (รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา) พ.ศ.2560
ประชุมคกก.ติดตามและประเมินผล (รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา) พ.ศ.2560 
ประชุมประชาคมตำบล พ.ศ.2561
ประชุมประชาคมตำบล พ.ศ.2561 
โครงการ อบต.สัญจร ปีงบประมาณพ.ศ. 2561
โครงการ อบต.สัญจร ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 5 กันยายน 2561
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 5 กันยายน 2561 
รับเด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  25 พ.ค. 2560
รับเด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 25 พ.ค. 2560 
กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ 
โครงการส่งเสริมให้ความรู้และส่งเสริมทักษะการป้องกันการจมน้ำประจำปี 2561
โครงการส่งเสริมให้ความรู้และส่งเสริมทักษะการป้องกันการจมน้ำประจำปี 2561 
ตรวจเยี่ยมและมอบรถคนพิการ
ตรวจเยี่ยมและมอบรถคนพิการ 
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกาะแก้ว ประจำปี 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกาะแก้ว ประจำปี 2561 
โครงการส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว ประจำปี 2561
โครงการส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว ประจำปี 2561 
โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านธรรมศึกษาพัฒนาจิต และศึกษาดูงานของผู้สูงอายุตำบลเกาะแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านธรรมศึกษาพัฒนาจิต และศึกษาดูงานของผู้สูงอายุตำบลเกาะแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2561 
ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" 
โครงการรณรงค์และป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคระบาด ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
โครงการรณรงค์และป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคระบาด ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี 
โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ
โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ 
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
กิจกรรมการจัดการขยะริมถนนสองข้างทาง
กิจกรรมการจัดการขยะริมถนนสองข้างทาง 
นายอำเภอสำโรงทาบอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ลอยอ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว
นายอำเภอสำโรงทาบอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ลอยอ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว 
วันปิยะมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2560
วันปิยะมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2560 
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4415-1817 , โทรสาร 0-4415-1825


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.