Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170 ( โทร 0-44 5569147 ต่อ 0,102 , 044 569148  
 
 
     
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 บทบาทหน้าที่
 ติดต่อ อบต.
 ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 การจัดตั้งศูนย์รับร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
 โครงสร้างบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด อบต.
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานกองการศึกษา
งานควบคุมภายใน
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ระบบการบริการ E-Service
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
 งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 งานการเงินและบัญชี
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 งานกองการศึกษา
 งานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
 คู่มือการปฎิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 แนะนำการชำระภาษี
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานติดตามผลดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายก อบต.
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  18.210.11.249   
 
บริการขั้นพื้นฐาน
______________________________________________________________________________________________
บริการขั้นพื้นฐาน
 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีระบบบริการพื้นฐาน ดังนี้

๕.1 การไฟฟ้า

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีจำกัดและพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่

และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีไฟฟ้าใช้ ดังนี้

(๑) จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 1,181 หลังคาเรือน

(๒) ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 103 จุด ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

๕.2 การประปา

การประปา องค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่มีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเอง ประชาชนในเขตพื้นที่ใช้น้ำประปาของสำนักงานประปาจังหวัดสุรินทร์ สาขาศีขรภูมิ ยังไม่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 35 เปอร์เซ็นต์ และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ปัญหาคือ มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ำ และไม่มีแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปาตื้นเขิน สำนักงานประปาจังหวัดสุรินทร์ สาขาศีขรภูมิ ยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ำประปาสำหรับบริโภคได้ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลยังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสามารถที่จะจัดหาน้ำดิบสำหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้นำบรรจุในแผนพัฒนาสามปีเพื่อของบประมาณขยายเขตประปาในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป ซึ่งมีแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาได้จากอ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว                    

๕.3 โทรศัพท์

(๑) จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ จำนวน - หมายเลข

(๒) จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล จำนวน 150 หมายเลข

(๓) จำนวนชุมสายโทรศัพท์จำนวน จำนวน ชุมสาย

(๔) ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน ๑ แห่ง

(๕) หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมทั้ง 11 หมู่บ้าน 

๕.4 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

(๑) มีไปรษณีย์ประจำตำบล จำนวน ๑ แห่ง ให้บริการ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย์

๕.5 เส้นทางคมนาคม

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 55 เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐ โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลมีเส้นทางคมนาคม ดังนี้

(๑) การคมนาคม การจราจร

เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงมีดังนี้

๑.๑) ทางหลวงแผ่นดิน

- หมายเลข 2167 ตอนท่าด่าน – สำโรงทาบ

๑.2) ถนน

- ความยาวของถนนคอนกรีตและลาดยางในความรับผิดชอบของ อบต. ที่ได้มาตรฐาน

ทางหลวงท้องถิ่นชั้นที่ 4 (หรือตั้งแต่ชั้นที่ 4 ขึ้นไป) ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รวมทั้งสิ้น 5.11 กิโลเมตร

บ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ 1

สภาพถนน คอนกรีต จำนวน 6 สาย ระยะทาง 1.635 กม.

ราดยาง จำนวน ๑ สาย ระยะทาง 1.880 กม.

ลูกรัง จำนวน 7 สาย ระยะทาง 4.727 กม.

บ้านตางมาง หมู่ที่ 2

สภาพถนน คอนกรีต จำนวน 4 สาย ระยะทาง 0.790 กม.

ราดยาง จำนวน - สาย ระยะทาง - กม.

ลูกรัง จำนวน 9 สาย ระยะทาง 4.734 กม.

บ้านตะมะ หมู่ที่ 3

สภาพถนน คอนกรีต จำนวน 4 สาย ระยะทาง 1.453 กม.

ราดยาง จำนวน - สาย ระยะทาง - กม.

หินคลุก จำนวน 5 สาย ระยะทาง 2.205 กม.

บ้านสองหนอง หมู่ที่ 4

สภาพถนน คอนกรีต จำนวน 1 สาย ระยะทาง 300 กม.

ราดยาง จำนวน - สาย ระยะทาง - กม.

หินคลุก จำนวน 4 สาย ระยะทาง 1.410 กม.

บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 5

สภาพถนน คอนกรีต จำนวน 4 สาย ระยะทาง 1.290 กม.

ราดยาง จำนวน - สาย ระยะทาง - กม.

หินคลุก จำนวน 4 สาย ระยะทาง 1.844 กม.

บ้านหนองกระจาน หมู่ที่ 6

สภาพถนน คอนกรีต จำนวน 2 สาย ระยะทาง 0.470 กม.

ราดยาง จำนวน - สาย ระยะทาง - กม.

หินคลุก จำนวน 4 สาย ระยะทาง 2.377     กม.

บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 7

สภาพถนน คอนกรีต จำนวน 2 สาย ระยะทาง 0.601 กม.

ราดยาง จำนวน 2 สาย ระยะทาง 0.987 กม.

หินคลุก จำนวน 8 สาย ระยะทาง 3.583 กม.

บ้านป่าเวย หมู่ที่ 8

สภาพถนน คอนกรีต จำนวน 2 สาย ระยะทาง 0.235 กม.

ราดยาง จำนวน - สาย ระยะทาง - กม.

หินคลุก จำนวน 6 สาย ระยะทาง 5.165 กม.

บ้านโพธิ์ศรีธาตุ หมู่ที่ 9

สภาพถนน คอนกรีต จำนวน 4 สาย ระยะทาง 1.155 กม.

ราดยาง จำนวน 1 สาย ระยะทาง 2.430 กม.

หินคลุก จำนวน 4 สาย ระยะทาง 5.984 กม.

บ้านท่าด่าน หมู่ที่ 10

สภาพถนน คอนกรีต จำนวน 4 สาย ระยะทาง 0.843 กม.

ราดยาง จำนวน 1 สาย ระยะทาง 2.430 กม.

หินคลุก จำนวน 4 สาย ระยะทาง 0.554 กม.

บ้านเกาะแก้วัฒนา หมู่ที่ 11

สภาพถนน คอนกรีต จำนวน 3 สาย ระยะทาง 0.435 กม.

ราดยาง จำนวน - สาย ระยะทาง - กม.

หินคลุก จำนวน 9 สาย ระยะทาง 4.580 กม.

 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4415-1817 , โทรสาร 0-4415-1825


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.