Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170 ( โทร 0-4415-1817 ต่อ 0,102 , โทรสาร 0-4415-1825 )  
 
 
     
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 บทบาทหน้าที่
 ติดต่อ อบต.
 ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 การจัดตั้งศูนย์รับร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
 โครงสร้างบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด อบต.
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานกองการศึกษา
งานควบคุมภายใน
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ระบบการบริการ E-Service
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
 งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 งานการเงินและบัญชี
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 งานกองการศึกษา
 งานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
 คู่มือการปฎิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 แนะนำการชำระภาษี
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานติดตามผลดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายก อบต.
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.230.1.126   
 
งานการเงินและบัญชี
______________________________________________________________________________________________
งานการเงินและบัญชี
 

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส  ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 

รายงานงบรับจ่ายประจำเดือน  มีนาคม  2563

รายงานงบรับจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์  2563 

 รายงานงบรับจ่ายประจำเดือน  มกราคม 2563

รายงานงบรับจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2562 

รายงานงบรับจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 

รายงานงบรับจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2562 

 สรุปรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ครั้งที่  1 

 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2  

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วันสิ้นเดือน  มีนาคม 

รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ต่อ)

รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ไตรมาสที่ 1 

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 2 

 รายงานแสดงผลการดำเนินการรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ไตรมาสที 4

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2562

งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ต่อ)

 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานแผนการเบิกจ่ายเงินรวมตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่3 

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ไตรมาสที่ 2 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  รอบ 6 เดือน  ครั้งที่ 1

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วันสิ้นเดือน  มีนาคม 2562

รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ไตรมาสที่1 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562

 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน                 ครั้งที่2  

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  รอบ 6 เดือน                 ครั้งที่ 1 

 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2561 

 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 ณ    วันสิ้นเดือน มีนาคม 2561  

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ประจำปีงบประมาณ 2560 

 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4415-1817 , โทรสาร 0-4415-1825


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.