Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170 ( โทร 0-4415-1817 ต่อ 0,102 , โทรสาร 0-4415-1825 )  
 
 
     
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 บทบาทหน้าที่
 ติดต่อ อบต.
 ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 การจัดตั้งศูนย์รับร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
 โครงสร้างบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด อบต.
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานกองการศึกษา
งานควบคุมภายใน
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ระบบการบริการ E-Service
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
 งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 งานการเงินและบัญชี
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 งานกองการศึกษา
 งานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
 คู่มือการปฎิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 แนะนำการชำระภาษี
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานติดตามผลดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายก อบต.
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.230.1.126   
 
เธฃเธฒเธ„เธฒเธเธฅเธฒเธ‡เธˆเธฑเธ”เธ‹เธทเน‰เธญเธˆเธฑเธ”เธˆเน‰เธฒเธ‡
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน  ตาราง บก.06 ร่างขอบเขตของงาน TOR บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   03-09-2563  2  4
2   ประกาศราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สังกัด สพฐ. ภาคเรียนที่ 1/2563  ไฟล์แนบ ร่างขอบเขตของงาน TOR   25-06-2563  5  4
3   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล็กสร้างปัญญา (ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นผ่านการเล่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  แบบสรุปราคากลาง ร่างขอบเขตของงาน TOR แบบก่อสร้าง อบต.   17-06-2563  2  5
4   ประกาศราคากลางโครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก (ซอยพัฒนาบ้านแต้) หมู่ที่ ๑๑ บ้านเกาะแก้วพัฒนา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ปปช.01 แบบสรุปราคากลาง ร่างขอบเขตของงาน TOR แบบก่อสร้าง อบต.   16-06-2563  2  5
5   ประกาศราคากลางโครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก (ซอยพัฒนาเกษตร) หมู่ที่ ๘ บ้านป่าเวย ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ปปช.01 แบบสรุปราคากลาง ร่างขอบเขตของงาน TOR แบบก่อสร้าง อบต.   16-06-2563  2  5
6   ประกาศราคากลางโครงการคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยพัฒนา ๕) หมู่ที่ ๑๑ บ้านเกาะแก้วพัฒนา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ปปช.01 แบบสรุปราคากลาง ร่างขอบเขตของงาน TOR แบบก่อสร้าง อบต. แบบถนน ท.1   12-06-2563  3  6
7   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยพิมพ์สวัสดิ์ ๒) หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสวรรค์ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ปปช.01 แบบสรุปราคากลาง ร่างขอบเขตของงาน TOR แบบก่อสร้าง อบต. แบบถนน ท.1   12-06-2563  2  6
8   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโพธิ์ศรีธาตุ-ท่าด่าน หมู่ที่ ๙ บ้านโพธิ์ศรีธาตุ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ปปช.01 แบบสรุปราคากลาง ร่างขอบเขตของงาน TOR แบบก่อสร้าง อบต. แบบถนน ท.1   12-06-2563  4  6
9   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยร่มเย็น ๑) หมู่ที่ ๖ บ้านหนองกระจานตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ปปช.01 แบบสรุปราคากลาง ร่างขอบเขตของงาน TOR แบบก่อสร้าง อบต. แบบถนน ท.1   11-06-2563  2  6
10   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยเกษตรพอเพียง ๒) หมู่ที่ ๒ บ้านตางมาง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ช่วงที่ ๑  ปปช.01 แบบสรุปราคากลาง ร่างขอบเขตของงาน TOR แบบก่อสร้าง อบต. แบบถนน ท.1   11-06-2563  2  6
11   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยพอเพียงเกษตรพัฒนา) หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ปปช.01 แบบสรุปราคากลาง ร่างขอบเขตของงาน TOR แบบก่อสร้าง อบต. แบบถนน ท.1   11-06-2563  2  6
12   ประกาศราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สังกัด สพฐ.  ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ   09-06-2563  2  5
13   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยปู่ตา) หมู่ที่ ๑๐ บ้านท่าด่าน ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ปปช.01 แบบสรุปราคากลาง ร่างขอบเขตของงาน TOR แบบก่อสร้าง อบต. แบบถนน ท.1   08-06-2563  2  6
14   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยศรีพัฒนา) หมู่ที่ ๙ บ้านโพธิ์ศรีธาตุ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ปปช.01 แบบสรุปราคากลาง ร่างขอบเขตของงาน TOR แบบก่อสร้าง อบต. แบบถนน ท.1   08-06-2563  3  6
15   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยหนองทับรื่นรมย์) หมู่ที่ ๒ บ้านตางมาง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ปปช.01 แบบสรุปราคากลาง ร่างขอบเขตของงาน TOR แบบก่อสร้าง อบต. แบบถนน ท.1   08-06-2563  2  6
16   ประกาศราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สังกัด สพฐ.  ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ2   12-05-2563  4  5
17   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก (ซอยเกษตรพัฒนา 1) หมู่ที่ 6 บ้านหนองกระจาน ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ปปช.01 แบบสรุปราคากลาง ร่างขอบเขตของงาน TOR   07-05-2563  4  4
18   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน (ถนนลงห้วยบ้านตะมะ) หมู่ที่ 3 บ้านตะมะ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ปปช.01 แบบสรุปราคากลาง ร่างขอบเขตของงาน TOR   07-05-2563  4  5
19   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก (ซอยหนองกระโดน) หมู่ที่ 8 บ้านป่าเวย ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ปปช.01 แบบสรุปราคากลาง ร่างขอบเขตของงาน TOR   07-05-2563  4  5
20   ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม โครงสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete ถนน หมู่ที่ ๙ โพธิ์ศรีธาตุ – หมู่ที่ ๑๐ บ้านท่าด่าน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ๑ สาย  ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ2   05-05-2563  4  5
21   ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม โครงสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete ถนนสายทางบ้านป่าเวย หมู่ที่ ๘ - บ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะแก้ว กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ๑ สาย  ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ2   05-05-2563  4  5
22   ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete ถนนสายทางบ้านหนองกระจาน หมู่ที่ ๖ - บ้านโพธิ์ศรีธาตุ หมู่ที่ ๙ ตำบลเกาะแก้ว กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๖๙๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ๑ สาย  ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ2   05-05-2563  4  11
23   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน(ซอยร่มเย็น ๑) หมู่ที่ 6 บ้านหนองกระจาน ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ปปช.01 แบบสรุปราคากลาง ร่างขอบเขตของงาน TOR แบบก่อสร้าง อบต.   27-03-2563  4  5
24   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน(ซอยสามัคคีธรรม) หมู่ที่ 5 บ้านโคกเจริญ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ปปช.01 แบบสรุปราคากลาง ร่างขอบเขตของงาน TOR แบบก่อสร้าง อบต.   27-03-2563  4  4
25   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน(ซอยสามัคคีสัญจร) หมู่ที่ 4 บ้านสองหนอง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ปปช.01 แบบสรุปราคากลาง ร่างขอบเขตของงาน TOR แบบก่อสร้าง อบต.   27-03-2563  5  4
26   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน(ซอยรวมมิตร-ซอยทนทอง) หมู่ที่ 1 บ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ปปช.01 แบบสรุปราคากลาง ร่างขอบเขตของงาน TOR แบบก่อสร้าง อบต.   27-03-2563  4  4
27   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน(ซอยพัฒนา6) หมู่ที่ 11 บ้านเกาะแก้วพัฒนา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ปปช.01 แบบสรุปราคากลาง ร่างขอบเขตของงาน TOR แบบก่อสร้าง อบต.   19-02-2563  5  4
28   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน(ซอยกิ่งแก้ว) หมู่ที่ 7 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ปปช.01 แบบสรุปราคากลาง ร่างขอบเขตของงาน TOR แบบก่อสร้าง อบต. แบบถนน ท.1   18-02-2563  5  6
29   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน(ซอยร่มเย็น) หมู่ที่ 3 บ้านตะมะ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ปปช.01 แบบสรุปราคากลาง ร่างขอบเขตของงาน TOR แบบก่อสร้าง อบต. แบบถนน ท.1   18-02-2563  7  5
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4415-1817 , โทรสาร 0-4415-1825


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.