Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170 ( โทร 0-4415-1817 ต่อ 0,102 , โทรสาร 0-4415-1825 )  
 
 
     
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 บทบาทหน้าที่
 ติดต่อ อบต.
 ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 การจัดตั้งศูนย์รับร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
 โครงสร้างบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด อบต.
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานกองการศึกษา
งานควบคุมภายใน
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ระบบการบริการ E-Service
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
 งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 งานการเงินและบัญชี
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 งานกองการศึกษา
 งานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
 คู่มือการปฎิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 แนะนำการชำระภาษี
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานติดตามผลดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายก อบต.
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  35.170.78.142   
 
เธˆเธฑเธ”เธ‹เธทเน‰เธญเธˆเธฑเธ”เธˆเน‰เธฒเธ‡
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน  ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคา ร่างขอบเขตของงาน TOR บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์   03-09-2563  8  14
2   ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม โครงสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete ถนน หมู่ที่ ๙ โพธิ์ศรีธาตุ – หมู่ที่ ๑๐ บ้านท่าด่าน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ๑ สาย  ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ2   05-05-2563  53  18
3   ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม โครงสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete ถนนสายทางบ้านป่าเวย หมู่ที่ ๘ - บ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะแก้ว กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ๑ สาย  ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ2   05-05-2563  46  8
4   ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete ถนนสายทางบ้านหนองกระจาน หมู่ที่ ๖ - บ้านโพธิ์ศรีธาตุ หมู่ที่ ๙ ตำบลเกาะแก้ว กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๖๙๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ๑ สาย  ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ2   05-05-2563  44  7
5   ประกาศราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สังกัด สพฐ.  ไฟล์แนบ TOR   22-11-2562  58  8
6   ประกาศราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว  ไฟล์แนบ TOR   27-09-2562  55  26
7   ประกาศราคากลางจ้างเหมาผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (พนักงานขับรถกู้ชีพ) ตามโครงการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นตามระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ไฟล์แนบ TOR   27-09-2562  42  9
8   ประกาศราคากลางการจ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์รับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว  ไฟล์แนบ TOR   27-09-2562  34  8
9   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน(ซอยท่าด่านสามัคคี) หมู่ที่ 10 บ้านท่าด่าน ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ปปช.01 TOR แบบสรุปราคากลาง แบบก่อสร้าง อบต. แบบมาตรฐาน   09-08-2562  48  37
10   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน(ซอยสุขสรร) หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ศรีธาตุ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ปปช.01 TOR แบบสรุปราคากลาง แบบก่อสร้าง อบต. แบบมาตรฐาน   09-08-2562  37  13
11   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน(ซอยอยู่ดีมีสุข) หมู่ที่ 8 บ้านป่าเวย ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ปปช.01 TOR แบบสรุปราคากลาง แบบก่อสร้าง อบต. แบบมาตรฐาน   09-08-2562  23  7
12   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน(ซอยเกษตรพัฒนา 2) หมู่ที่ 6 บ้านหนองกระจาน ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ปปช.01 TOR แบบสรุปราคากลาง แบบก่อสร้าง อบต. แบบมาตรฐาน   09-08-2562  30  7
13   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน(ซอยประชาอุทิศ) หมู่ที่ 2 บ้านตางมาง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ปปช.01 TOR แบบสรุปราคากลาง แบบก่อสร้าง อบต. แบบมาตรฐาน   09-08-2562  34  6
14   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(ซอยพัฒนา 3) หมู่ที่ 11 บ้านเกาะแก้วพัฒนา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ปปช.01 TOR แบบก่อสร้าง แบบมาตรฐาน   22-05-2562  42  7
15   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านผ(ซอยรวมมิตร) หมู่ที่ 1 บ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ปปช.01 TOR แบบก่อสร้าง แบบมาตรฐาน   22-05-2562  39  8
16   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(ซอยกิ่งแก้ว) หมู่ที่ 7 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ปปช.01 TOR แบบก่อสร้าง แบบมาตรฐาน   13-05-2562  46  9
17   ประกาศราคากลางโครงการขยายถนนทางเข้าหมู่บ้านถนนตะมะใน หมู่ที่ 3 บ้านตะมะ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ปปช.01 TOR แบบก่อสร้าง แบบมาตรฐาน   13-05-2562  38  7
18   ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล -ป.6 (สังกัด สพฐ.) จำนวน 4 โรงเรียน  ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ   13-05-2562  32  4
19   ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก)  ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ   25-04-2562  26  6
20   ประกาศราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล-ป.6 สังกัด(สพฐ.)  ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ doc320181217103609.php   31-10-2561  35  14
21   ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ปิดผิวลาดยางพาราเคปซีล สายบ้านโนนสรรค์-บ้านแก่นเมธี หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะแก้ว กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เอกสารประกวดราคา   04-10-2561  52  56
22   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลีเมอร์ปิดผิวลาดยางพาราเคปซีล สายทางสี่แยกบ้านเกาะแก้ว - บ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะแก้ว กว้าง 8 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เอกสารประกวดราคา   04-10-2561  53  38
23   ประกาศราคากลางจ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมัันเชื้อเพลิง รับ-ส่ง เด็กด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ตามโครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว  ตางรางแสดงวงเงิน ร่างขอบเขต   01-10-2561  49  866
24   ประกาศราคากลางจ้างเหมาผู้ปฎิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น(พนักงานขับรถกู้ชีพ ตามโครงการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น ตามระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  ตารางแสดงวงเงิน ร่างขอบเขต   01-10-2561  55  1387
25   ประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว  ตางรางแสดงวงเงิน ร่างขอบเขตอาหารเสริม(นม)   01-10-2561  39  473
26   ประกาศจ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - เดือน มีนาคม 2562 จำนวน 123 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ร่างขอบเชตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุุ ร่างขอบเชตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุุ ร่างขอบเชตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุุ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตางรางปปช. 07   01-10-2561  42  1314
27   ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ปิดผิวลาดยางพาราเคปซีล สายทางสี่แยกบ้านเกาะแก้ว-บ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ   28-09-2561  42  61
28   ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ปิดผิวลาดยางพาราเคปซีล สายบ้านโนนสวรรค์-บ้านแก่นเมธี หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ   28-09-2561  35  68
29   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ปิดผิวลาดยางพาราเคปซีล สายบ้านโนนสวรรค์-บ้านแก่นเมธี หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะแก้ว กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร  ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ   28-09-2561  37  209
30   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ปิดผิวลาดยางพาราเคปซีล สายทางสี่แยกบ้านเกาะแก้ว-บ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะแก้ว กว้าง 8 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร  ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ   28-09-2561  113  925
31   ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง  ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ   20-09-2561  44  44
32   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน(ถนนพัฒนาใต้) หมู่ที่ 11 บ้านเกาะแก้วพัฒนา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ   05-09-2561  40  36
33   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน(ซอยสามัคคีธรรมพัฒนา) หมู่ที่ 5 บ้านโคกเจริญ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ   05-09-2561  43  49
34   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน(ถนนโนนสวรรค์-โคกเจริญ) หมู่ที่ 7 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ   05-09-2561  40  55
35   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน(ซอยราชพฤกษ์) หมู่ที่ 3 บ้านตะมะ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ   05-09-2561  33  30
36   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน(ซอยสุทธิสาร) หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ศรีธาตุ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ   04-09-2561  36  77
37   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน(ซอยสามัคคีสัญจร) หมู่ที่ 4 บ้านสองหนอง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ   04-09-2561  31  50
38   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน(ซอยร่มเย็น 1) หมู่ที่ 6 บ้านหนองกระจาน ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ   04-09-2561  45  13
39   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน(ซอยเกษตรพอเพียง 1) หมู่ที่ 2 บ้านตางมาง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ   03-09-2561  40  31
40   ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการเตรียมการรับเสด็จฯ และเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์และรัชทายาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ 2   29-08-2561  37  1019
41   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (ตามโครงการเตรียมการรับเสด็จฯและเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์และรัชทายาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ไฟล์แนบ   24-08-2561  58  19
42   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว  เอกสารแนบ   28-06-2561  63  51
43   ประกาศราคากลางจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป(บรรจุ 20 กก./ถุง)  ไฟล์แนบ   15-06-2561  69  24
44   ประกาศราคากลาง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว  ไฟล์เอกสาร   07-03-2560  62  30
45   ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ กว้าง 12 เมตร ยาว 18 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว  ไฟล์เอกสาร   07-03-2560  44  33
46   เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาตำบลเกาะแก้ว  ไฟล์เอกสาร   06-03-2560  68  17
47   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาตำบลเกาะแก้ว  ไฟล์เอกสาร   03-03-2560  45  12
48   ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ กว้าง 12 เมตร ยาว 18 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ไฟล์เอกสาร   27-02-2560  58  11
49   ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกภายในตำบลเกาะแก้ว  ไฟล์เอกสาร   25-11-2559  55  36
50   ประกาศจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560  doc120180521091259.pdf   07-10-2559  37  9
51   ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว    21-09-2558  39  0
52   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  ไฟล์เอกสาร แบบ ป.ป.ช.07 รายละเอียดแนบท้ายรายงานขอซื้อ   21-09-2558  80  284
53   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว สอบราคาจัดซื้อ รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) (ครั้งที่ 2)  ไฟล์เอกสาร เอกสารแนบ   10-09-2558  33  44
54   ยกเลิกประกาศสอบราคา จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน  ไฟล์เอกสาร   03-09-2558  47  17
55   สอบราคา จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน    20-08-2558  59  0
56   สอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.เกาะแก้ว ครั้งที่ 2    10-04-2558  188  0
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4415-1817 , โทรสาร 0-4415-1825


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.