Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170 ( โทร 0-4415-1817 ต่อ 0,102 , โทรสาร 0-4415-1825 )  
 
 
     
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 บทบาทหน้าที่
 ติดต่อ อบต.
 ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 การจัดตั้งศูนย์รับร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
 โครงสร้างบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด อบต.
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานกองการศึกษา
งานควบคุมภายใน
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ระบบการบริการ E-Service
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
 งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 งานการเงินและบัญชี
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 งานกองการศึกษา
 งานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
 คู่มือการปฎิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 แนะนำการชำระภาษี
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานติดตามผลดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายก อบต.
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  35.168.62.171   
 
เธœเธฅเธเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เธ‹เธทเน‰เธญเธˆเธฑเธ”เธˆเน‰เธฒเธ‡
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด(สพฐ.) ภาคเรียนที่ 1/2563  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา   25-06-2563  26  4
2   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล็กสร้างปัญญา (ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นผ่านการเล่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา   17-06-2563  32  2
3   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก (ซอยพัฒนาบ้านแต้) หมู่ที่ ๑๑ บ้านเกาะแก้วพัฒนา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา   17-06-2563  29  2
4   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก (ซอยพัฒนาเกษตร) หมู่ที่ ๘ บ้านป่าเวย ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา   17-06-2563  25  2
5   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยพัฒนา ๕) หมู่ที่ ๑๑ บ้านเกาะแก้วพัฒนา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา   12-06-2563  37  2
6   ประผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโพธิ์ศรีธาตุ-ท่าด่าน หมู่ที่ ๙ บ้านโพธิ์ศรีธาตุ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา   12-06-2563  16  2
7   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยพิมพ์สวัสดิ์ ๒) หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสวรรค์ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา   12-06-2563  10  2
8   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยร่มเย็น ๑) หมู่ที่ ๖ บ้านหนองกระจานตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา   11-06-2563  12  2
9   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยเกษตรพอเพียง ๒) หมู่ที่ ๒ บ้านตางมาง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ช่วงที่ ๑  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา   11-06-2563  15  2
10   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยพอเพียงเกษตรพัฒนา) หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา   11-06-2563  14  2
11   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยปู่ตา) หมู่ที่ ๑๐ บ้านท่าด่าน ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ไฟล์แนบ   08-06-2563  17  4
12   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยศรีพัฒนา) หมู่ที่ ๙ บ้านโพธิ์ศรีธาตุ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ไฟล์แนบ   08-06-2563  6  2
13   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยหนองทับรื่นรมย์) หมู่ที่ ๒ บ้านตางมาง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ไฟล์แนบ   08-06-2563  12  3
14   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete ถนน หมู่ที่ 9 โพธิ์ศรีธาตุ - หมู่ที่ 10 บ้านท่าด่าน กว้าง 6 เมตร ยาว 1,400 เมตร หรื่อมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา   20-05-2563  16  2
15   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete ถนนสายทางบ้านหนองกระจาน หมู่ที่ 6-บ้านโพธิ์ศรีธาตุ หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะแก้ว กว้าง 6 เมตร ยาว 1,115 เมตร หรื่อมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,690 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา   20-05-2563  20  2
16   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete ถนนสายทางบ้านป่าเวย หมู่ที่ 8-บ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะแก้ว กว้าง 6 เมตร ยาว 1,400 เมตร หรื่อมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา   20-05-2563  21  2
17   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดิน (ถนนลงห้วยบ้านตะมะ) หมู่ที่ 3 บ้านตะมะ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา   07-05-2563  22  1
18   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก (ซอยหนองกระโดน) หมู่ที่ 8 บ้านป่าเวย ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา   07-05-2563  24  1
19   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก (ซอยเกษตรพัฒนา 1) หมู่ที่ 6 บ้านหนองกระจาน ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา   07-05-2563  20  3
20   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน มกราคม-มีนาคม 2563  ไฟล์แนบ   22-04-2563  20  2
21   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(ซอยสามัคคีสัญจร) หมู่ที่ 4 บ้านสองหนอง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ไฟล์แนบ   31-03-2563  23  3
22   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(ซอยรวมมิตร-ซอยทนทอง) หมู่ที่ 1 บ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ไฟล์แนบ   31-03-2563  27  2
23   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(ซอยพัฒนา 6) หมู่ที่ 11 บ้านเกาะแก้วพัฒนา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ไฟล์แนบ   20-02-2563  27  4
24   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(ซอยกิ่งแก้ว) หมู่ที่ 7 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ไฟล์แนบ   20-02-2563  32  3
25   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(ซอยร่มเย็น) หมู่ที่ 3 บ้านตะมะ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ไฟล์แนบ   20-02-2563  17  4
26   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2562  ไฟล์แนบ   27-01-2563  16  3
27   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2562-กันยายน 2562  ไฟล์แนบ   22-10-2562  10  4
28   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน(ซอยท่าด่านสามัคคี) หมู่ที่ 10 บ้านท่าด่าน ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา   14-08-2562  36  3
29   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน(ซอยสุขสรร) หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ศรีธาตุ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา   14-08-2562  56  3
30   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน(ซอยอยู่ดีมีสุข) หมู่ที่ 8 บ้านป่าเวย ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา   14-08-2562  39  3
31   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน(ซอยเกษตรพัฒนา 2) หมู่ที่ 6 บ้านหนองกระจาน ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา   14-08-2562  43  3
32   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน(ซอยประชาอุทิศ) หมู่ที่ 2 บ้านตางมาง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา   14-08-2562  32  3
33   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3  ไฟล์แนบ   25-07-2562  32  3
34   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(ซอยพัฒนา 3) หมู่ที่ 11 บ้านเกาะแก้วพัฒนา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา   22-05-2562  44  3
35   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(ซอยรวมมิตร) หมู่ที่ 1 บ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา   22-05-2562  44  4
36   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(ซอยกิ่งแก้ว) หมู่ที่ 7 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา   13-05-2562  50  2
37   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการขยายถนนทางเข้าหมู่บ้านถนนตะมะใน หมู่ที่ 3 บ้านตะมะ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา   13-05-2562  40  2
38   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2  ไฟล์แนบ   29-04-2562  25  4
39   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1  ไฟล์แนบ   29-04-2562  25  2
40   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ปิดผิวลาดยางพาราเคปซีน สายบ้านโนนสวรรค์-บ้านแก่นเมธี หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ไฟล์แนบ   05-11-2561  86  17
41   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ปิดผิวลาดยางพาราเคปซีล สายทางสี่แยกบ้านเกาะแก้ว-บ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ไฟล์แนบ   05-11-2561  42  43
42   ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  doc120180521054617.ปรับปรุงศพด   20-04-2560  35  7
43   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  doc120180521050202.ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์   20-04-2560  60  7
44   ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถฯ  ไฟล์เอกสาร   07-10-2558  74  37
45   ประกาศผลสอบราคาซื้อ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ  ไฟล์เอกสาร   07-10-2558  46  112
46   ประกาศผลสอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)  ไฟล์เอกสาร   28-09-2558  74  78
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4415-1817 , โทรสาร 0-4415-1825


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.