Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170 ( โทร 0-44 5569147 ต่อ 0,102 , 044 569148  
 
 
     
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 บทบาทหน้าที่
 ติดต่อ อบต.
 ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 การจัดตั้งศูนย์รับร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
 โครงสร้างบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด อบต.
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานกองการศึกษา
งานควบคุมภายใน
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ระบบการบริการ E-Service
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
 งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 งานการเงินและบัญชี
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 งานกองการศึกษา
 งานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
 คู่มือการปฎิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 แนะนำการชำระภาษี
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานติดตามผลดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายก อบต.
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  18.210.11.249   
 
______________________________________________________________________________________________
 
หัวข้อ วันที่ ดาวน์โหลด
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง    
     -  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 (สขร. 1)  ไฟล์แนบ   06-01-2563  4
     -  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 (สขร. 1)  ไฟล์แนบ   06-12-2562  4
     -  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 (แบบ สขร.1)  ไฟล์แนบ   06-11-2562  2
     -  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 (แบบ สขร.1)  ไฟล์แนบ   07-10-2562  2
     -  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2562  ไฟล์แนบ   04-10-2562  5
     -  ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ไฟล์แนบ   01-10-2562  11
     -  ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สตง.)  ไฟล์แนบ   01-10-2562  9
     -  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (e-GP)  ไฟล์แนบ   30-09-2562  8
     -  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 (แบบ สขร.1)  ไฟล์แนบ   04-09-2562  1
     -  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 (สขร. 1)  ไฟล์แนบ   06-08-2562  1
     -  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2562  ไฟล์แนบ   03-07-2562  2
     -  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562(สขร.1)  ไฟล์แนบ   03-07-2562  1
     -  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (สขร.1)  ไฟล์แนบ   07-06-2562  3
     -  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562(สขร.1)  ไฟล์แนบ   03-05-2562  3
     -  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562  ไฟล์แนบ   04-04-2562  2
     -  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562  ไฟล์แนบ   07-03-2562  2
     -  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562  ไฟล์แนบ   05-02-2562  6
     -  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561  ไฟล์แนบ   04-01-2562  3
     -  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2561  ไฟล์แนบ   03-01-2562  5
     -  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561  ไฟล์แนบ   06-12-2561  5
     -  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561  ไฟล์แนบ   08-11-2561  3
     -  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ไฟล์แนบ   08-10-2561  6
     -  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561  ไฟล์แนบ   08-10-2561  18
     -  ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ตามข้อบัญญัติ)  ไฟล์แนบ   05-10-2561  12
     -  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561  ไฟล์แนบ   05-10-2561  15
     -  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(e-GP)  ไฟล์แนบ   01-10-2561  13
     -  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ e-Gp)  ไฟล์แนบ   28-09-2561  8
     -  ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  ไฟล์แนบ   28-09-2561  17
     -  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561  ไฟล์แนบ   06-09-2561  22
     -  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561  ไฟล์แนบ   07-08-2561  13
     -  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย. 61  ไฟล์แนบ   06-07-2561  12
     -  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2561  ไฟล์แนบ   05-07-2561  5
     -  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค. 61  ไฟล์แนบ   07-06-2561  23
     -  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม.ย.61  ไฟล์แนบ   07-05-2561  46
     -  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค.61  ไฟล์แนบ   05-04-2561  64
     -  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2561  ไฟล์แนบ   04-04-2561  7
     -  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ.61  ไฟล์แนบ   06-03-2561  40
     -  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค.61  ไฟล์แนบ   06-02-2561  20
     -  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2560  ไฟล์แนบ   05-01-2561  18
     -  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ.ค.60  ไฟล์แนบ   05-01-2561  14
     -  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2  ไฟล์แนบ   21-12-2560  5
     -  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย.60  ไฟล์แนบ   08-12-2560  85
     -  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค.60  แนบไฟล์   10-11-2560  16
     -  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560  ไฟล์เอกสาร   04-10-2560  22
     -  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4  ไฟล์เอกสาร   04-10-2560  7
     -  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ไฟล์เอกสาร   04-10-2560  24
     -  กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง  ไฟล์แนบ   02-10-2560  10
     -  หลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลื้องน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ  ไฟล์แนบ   02-10-2560  1024
     -  ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลาง อบต.เกาะแก้ว 61  ไฟล์แนบ   02-10-2560  1210
     -  กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  ไฟล์แนบ   02-10-2560  32
     -  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2560  ไฟล์เอกสาร   28-09-2560  28
     -  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่1  ไฟล์เอกสาร   28-09-2560  11
     -  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2560  ไฟล์เอกสาร   28-09-2560  18
     -  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2560  ไฟล์เอกสาร   28-09-2560  15
     -  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560  ไฟล์เอกสาร   22-06-2560  30
     -  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560  ไฟล์เอกสาร   05-06-2560  13
     -  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560  ไฟล์เอกสาร   05-06-2560  24
     -  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560  ไฟล์เอกสาร   06-03-2560  8
     -  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560  ไฟล์เอกสาร   06-03-2560  18
     -  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ.ค.59  ไฟล์เอกสาร   20-01-2560  14
     -  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย.59  ไฟล์เอกสาร   20-01-2560  10
     -  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค.59  ไฟล์เอกสาร   20-01-2560  24
     -  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค. ถึง ธ.ค.59  ไฟล์เอกสาร   20-01-2560  28
     -  สรุปผลการดำเนินการจัำดซื้อจัดจ้างปี2559 ก.ค. ถึง ก.ย. 59  ไฟล์เอกสาร   26-10-2559  5
     -  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2559 เม.ย. ถึง มิ.ย.  ไฟล์เอกสาร   13-10-2559  5
     -  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560  ไฟล์เอกสาร   13-10-2559  7
     -  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560  ไฟล์เอกสาร   13-10-2559  7
     -  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปี2559 ม.ค. ถึง มี.ค. 59    25-07-2559  0
     -  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปี2559 ต.ค. ถึง ธ.ค. 58    21-07-2559  0
     -  สรุปผลการจัดซือจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา/ประกวดราคา ปีงบประมาณ 2558    05-02-2559  0
     -  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558    05-02-2559  0
     -  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559    14-10-2558  0
     -  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559    14-10-2558  0
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4415-1817 , โทรสาร 0-4415-1825


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.